• IMG_3293.jpg
  • IMG_8268_3.jpg
  • IMG_8522_2.jpg
  • IMG_8985.jpg

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR (Medezeggenschapsraad) is wat de ondernemersraad is voor een bedrijf. In de MR zijn ouders en personeel vertegenwoordigt. De MR praat over alles wat een school aangaat. Belangrijke besluiten die het bestuur wil nemen moeten worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR punten bespreekbaar maken bij het bestuur. Het bestuur heeft de plicht op deze punten te reageren binnen 3 maanden. De MR praat niet alleen mee maar geeft ook adviezen en beslist mee. Dit ligt wettelijk vast in twee vormen van recht: 1) Adviesrecht en 2) Instemmingsrecht.

1) Adviesrecht wil zeggen, dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Zo'n advies hoeft niet zondermeer overgenomen te worden door het bestuur. Voor een aantal besluiten, die onder het adviesrecht vallen, geldt dat de MR wèl instemmingsrecht heeft over de gevolgen van beslissingen, die het bestuur neemt (zeker als dit tegen het advies van de MR in zou gaan!).

2) Instemmingsrecht wil zeggen, dat besluiten waarop dit recht van toepassing is, door het bestuur niet genomen kunnen worden zonder instemming van de MR.
Stemt de MR niet in met het voorstel dan kan het bestuur twee dingen doen. In de eerste plaats kan het bestuur het besluit zo wijzigen dat de MR er wel mee kan instemmen. In de tweede plaats kan het bestuur het geschil voorleggen aan een geschillencommissie.

De MR kan alleen goed van deze rechten gebruikmaken als zij tijdig, voldoende en juiste informatie ontvangt. Ook dit is wettelijk geregeld via de Informatieplicht van het bestuur ten opzichte van de MR. Minimaal eenmaal per jaar moet het bestuur de MR informeren over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en de beleidsvoornemens voor het komende jaar. Dit informeren moet tijdig gebeuren, opdat de MR voldoende tijd heeft om zich te beraden, advies in te winnen en te overleggen.

De MR van de Pieter Wijten school vergadert zo'n 6 keer per jaar en bespreekt hier allerlei stukken, evalueert vergaderingen van de GMR (overkoepelende MR van Leerrijk), de OR en het bestuur. Ook staat het ouders vrij onderwerpen aan te dragen waarvan zij vinden dat deze besproken moeten worden. Deze kunnen aangeboden worden via e-mail of mondeling aan een van de leden of een personeelslid.

Met name de punten aangedragen door ouders zullen speciale aandacht krijgen. Verslag hiervan en van de overige besproken punten zullen gepubliceerd worden op de website onder het kopje MR Notulen.

De MR bestaat uit:

Medezeggenschapsraad (MR)

In onze MR zijn zowel ouders als leerkrachten vertegenwoordigd. Tijdens het schooljaar vergadert

de MR ongeveer 6 keer met elkaar. Het is aan de MR om met name de belangen van het kind, de ouders en de leerkrachten te behartigen. De MR geeft daartoe gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en/of de directie.

De vergaderingen zijn openbaar, zowel ouders als leerkrachten zijn van harte welkom. De data staan in de schoolkalender.

Samenstelling MR:

Oudergeleding

Jeroen van Helvoirt (voorzitter)

John Verhoofstad (lid oudergeleding)

Leerkrachtengeleding:

Renate Brekelmans (lid personeelsgeleding)

Noortje Maas (penningmeester)