• IMG_3293.jpg
  • IMG_8268_3.jpg
  • IMG_8522_2.jpg
  • IMG_8985.jpg

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Geschiedenis

Basisschool "Pieter Wijten" is gestart in 1970. In het jaar 1986 heeft een fusie plaatsgevonden met de in dezelfde wijk gelegen Rk.Basisschool Burg. Moonen. De Pieter Wijtenschool dankt zijn naam aan de Waalwijker Pieter Wijten.

Pieter Wijten werd geboren op 20 september 1839. Hij leidde een stil en teruggetrokken leven. Hij woonde in een groot herenhuis in het centrum van Waalwijk. Hij was een rijke bierbrouwer en had geen naaste familie. Met politiek bemoeide Pieter Wijten zich niet, ook niet met gemeentelijke aangelegenheden. Wel steunde hij alle mogelijke doelen. Zo schonk hij grond aan de broeders van de St. Jansparochie, bekostigde het koperen dak van de St. Janskerk en mede door zijn goede gaven werd de inmiddels gesloopte oude Antoniuskerk werkelijkheid.

Ook voor katholiek lager onderwijs heeft Pieter Wijten zijn verdiensten gehad. Dankzij hem werd de St. Petrusschool gebouwd, de eerste Katholieke Lagere School voor jongens in Waalwijk.

Pieter Wijten stierf op 12 februari 1920 en schonk zijn bezittingen aan de Waalwijkse kloostergemeenschap. Gezien zijn betekenis voor de Waalwijkse (katholieke) geloofsgemeenschap is besloten de in 1970 opgerichte school naar hem te vernoemen.

Achtergrondinformatie over de Pieter Wijten

Ligging
De school ligt in Waalwijk-Zuid in de wijk Bloemenoord-Groenewoud. Het gebouw stamt uit 1970. In het hoofdgebouw zijn de groepen 1 t/m 8 gehuisvest. De lokalen bevinden zich rondom een aula, wat is ingericht als een prachtig taal-leesplein waar veel activiteiten plaatsvinden. 
Het leerlingaantal ligt al enkele jaren rond de 100 kinderen.
We zitten in één gebouw samen met basisschool OBS De Hoef-Hugo en kinderopvang Mikz

Missie en visie van onze school
We vragen ons op basisschool Pieter Wijten voortdurend af hoe we kinderen kunnen voorbereiden op de toekomst zodat ze vaardig, aardig en waardig deel kunnen nemen aan een steeds veranderende samenleving. Een uitdagende opdracht die we graag aannemen. 

Onze missie:

Ontmoet, Ontdek, Ontwikkel en Beleef je eigen wereld 

Onze visie: 
Op basisschool Pieter Wijten is elk kind een belofte. We willen met ons onderwijs bereiken dat elk kind een plek krijgt in onze maatschappij, waarbij het bewust gebruik kan maken van vaardigheden en talenten. 

We verwijzen u graag naar onze  missie en visie voor een uitgebreidere toelichting op onze visie. 

 

Over Leerrijk!

Sinds 1 januari 2005 maakt onze school deel uit van Leerrijk! Een stichting voor primair onderwijs in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.
Op dit moment wordt op zestien basisscholen en een speciale school voor basisonderwijs onderwijs gerealiseerd.

Leerrijk!
De naam van de stichting: Leer Rijk ! is tevens haar motto.
Zoals uit het logo blijkt moet de naam gelezen worden als een gebiedende wijs, een opdracht aan leerlingen en de binnen de stichting werkzame mensen: Leer rijk!
Hiermee maken we duidelijk hoe we de ontwikkeling van zowel de kinderen die onze scholen bezoeken als de voor hen werkende mensen graag zien. Het figuurtje in het logo maakt daarbij overduidelijk een stap voorwaarts!

 

Voor meer informatie:  www.leerrijk.nl

Algemene schoolvisie

Missie en visie van de Pieter Wijten school

We vragen ons op basisschool Pieter Wijten voortdurend af hoe we kinderen kunnen voorbereiden op de toekomst zodat ze vaardig, aardig en waardig deel kunnen nemen aan een steeds veranderende samenleving. Een uitdagende opdracht die we graag aannemen. 

Onze missie: 

Ontmoet, Ontdek, Ontwikkel en Beleef je eigen wereld 

 

Onze visie: 
Op onze basisschool is elk kind een belofte. We willen met ons onderwijs bereiken dat elk kind een plek krijgt in onze maatschappij, waarbij het bewust gebruik kan maken van vaardigheden en talenten.  

Aardig: 
Om onze visie werkelijkheid te laten worden werken we vanuit een veilig pedagogisch klimaat. We besteden tijd aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Respect voor jezelf en de ander brengt welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid met de mensen en de wereld om ons heen. We willen elkaar ontmoeten om zo te bouwen aan duurzame relaties.

Vaardig: 
Ons didactisch aanbod past in deze tijd en anticipeert op de toekomst. We geven boeiend en resultaatgericht onderwijs. We gaan uit van doelen en sluiten aan bij de mogelijkheden van het kind. Vakken als rekenen, taal, spelling, lezen, woordenschat vormen de basis. We maken gebruik van methodes en leren ook van de actualiteit. Wereldoriëntatie wordt vormgegeven in thema’s. We zoeken binnen deze thema’s naar samenhang in onderwijs om zo creativiteit, talenten en 21 -eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, onderzoeken, informatieverwerking, kritisch denken en mediawijsheid bij kinderen te ontwikkelen.  

Waardig: 
De betrokkenheid van school bij de maatschappij vinden we van betekenis voor de ontwikkeling van kinderen tot zelfbewuste wereldburgers. We willen dat kinderen verantwoordelijkheid nemen. We delen op school verantwoordelijkheid met leerlingen voor hun eigen leerproces en hun gedrag. Daarnaast leren we hen om oog te hebben voor de wereld om ons heen en leren we hen besef te ontwikkelen voor waarden en normen. Daartoe stellen we onze school open voor mensen die ons onderwijs verrijken en gaan we ook regelmatig buiten de poort ontdekken en beleven.

Ouders zien we als belangrijkste partners in opvoeding en onderwijs. Samen met ouders werken we aan persoonsvorming, talentontwikkeling, kennis en vaardigheden. Afstemming tussen ouders en school is noodzakelijk. Wij vragen van ouders een actieve, samenwerkende houding waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat.

Tot slot….
In onze visie hebben we onze kijk op onderwijs en ontwikkeling vastgelegd. De samenleving verandert echter steeds en onderwijs verandert mee. Dat betekent dat we alert blijven en ons onderwijs voortdurend met een open blik en kritische houding volgen en bijstellen. We staan open voor ideeën en willen graag samen gaan ontmoeten, ontdekken, beleven om duurzame ontwikkeling te realiseren

Fris en Duurzaam

Basisschool Pieter Wijten.............een frisse school!

klik HIER voor de presentatie van groep 8 bij Desso.

provincie Noord Brabant: website Vibaexpo over het frisse scholen project.
provincie Noord Brabant: filmpje over frisse scholen
Brabants Dagblad: artikel bij opening van de school 5 november.
Filmpje youtube: proeflokaal frisse school
Projectboek: Samen gebouwd.
Astmafonds

Duurzaam

Duurzaam leren op basisschool Pieter Wijten

We willen in ons onderwijs duurzaam leren tot stand brengen, waarbij we

  1. duurzaamheid zien in de betekenis van blijvend. Datgene wat je leert, heeft betekenis voor je, het wordt van jou en je raakt er daardoor bij betrokken.
  2. We zien duurzaamheid in de betekenis van je verantwoordelijk voelen voor de samenleving van nu en die van morgen. Keuzes die nu gemaakt worden, bepalen de toekomst. We willen dit een vaste plaats in ons onderwijs geven.
  3. We zien duurzaamheid ook in de betekenis van onderlinge verbondenheid. Het besef dat we allemaal deel uit maken van één samenhangend systeem. Door het bevorderen van samenhang en systeemdenken, leren we kinderen te kijken naar zowel het geheel als naar de onderlinge relaties. 

In samenhang willen we duurzame resultaten tot stand brengen. Duurzame resultaten zijn de uitkomst van goede leerprocessen, zowel van kinderen als van volwassenen die deze leerprocessen en leeromgeving realiseren.

Kennis van je eigen motieven, kwaliteiten en deskundigheden helpt om verantwoorde keuzes te maken voor kwalitatief hoogwaardig en duurzaam onderwijs. Onderwijs van nu en onderwijs van en voor de toekomst.

Dit willen we realiseren middels boeiend onderwijs. ( zie mindmap onder) 

Daarbij is ons motto: Ontmoet, ontdek, ontwikkel en beleef je eigen wereld

PowerPoint presentatie: duurzaam onderwijs. Klik hier