• groep-1-2.jpg
  • groep-3.JPG
  • groep-4-5.JPG
  • groep-8.jpg

Geschiedenis

Basisschool "Pieter Wijten" is gestart in 1970. In het jaar 1986 heeft een fusie plaatsgevonden met de in dezelfde wijk gelegen Rk.Basisschool Burg. Moonen. De Pieter Wijtenschool dankt zijn naam aan de Waalwijker Pieter Wijten.

Pieter Wijten werd geboren op 20 september 1839. Hij leidde een stil en teruggetrokken leven. Hij woonde in een groot herenhuis in het centrum van Waalwijk. Hij was een rijke bierbrouwer en had geen naaste familie. Met politiek bemoeide Pieter Wijten zich niet, ook niet met gemeentelijke aangelegenheden. Wel steunde hij alle mogelijke doelen. Zo schonk hij grond aan de broeders van de St. Jansparochie, bekostigde het koperen dak van de St. Janskerk en mede door zijn goede gaven werd de inmiddels gesloopte oude Antoniuskerk werkelijkheid.

Ook voor katholiek lager onderwijs heeft Pieter Wijten zijn verdiensten gehad. Dankzij hem werd de St. Petrusschool gebouwd, de eerste Katholieke Lagere School voor jongens in Waalwijk.

Pieter Wijten stierf op 12 februari 1920 en schonk zijn bezittingen aan de Waalwijkse kloostergemeenschap. Gezien zijn betekenis voor de Waalwijkse (katholieke) geloofsgemeenschap is besloten de in 1970 opgerichte school naar hem te vernoemen.

Achtergrondinformatie over de Pieter Wijten

Ligging
De school ligt in Waalwijk-Zuid in de wijk Bloemenoord-Groenewoud. Het gebouw stamt uit 1970. In het hoofdgebouw zijn de groepen 1 t/m 8 gehuisvest. De lokalen bevinden zich rondom een aula, die voor verschillende activiteiten wordt gebruikt.
Het leerlingaantal ligt al enkele jaren rond de 130 kinderen. In het schooljaar 2013-2014 is gedeeltelijke nieuwbouw gerealiseerd. De kleuters, de kinderdagopvang en openbare basisschool De Hoef/Hugo (4 groepen) zijn in de nieuwbouw ondergebracht. De drie organisaties werken samen. Het streven van de besturen van beide scholen  is om in 2020 van de twee basisscholen één school te maken. Daarop vooruit lopend zoeken we de verbinding.

Identiteit
Basisschool Pieter Wijten is een katholieke school. Onze school is een afspiegeling van de huidige maatschappij. In onze samenleving wonen mensen van verschillende culturen met verschillende opvattingen. Kinderen van nu moeten als volwassenen een zinvolle plaats in deze samenleving zien te vinden. Daarom is het nodig dat ze een eigen standpunt kunnen innemen en open staan voor andere meningen en opvattingen. Basisschool Pieter Wijten wil, vanuit een respectvolle houding naar iedereen, met zorg werken aan leefregels waardoor de identiteit vorm krijgt en uitstraalt naar de kinderen, hun ouders en de omgeving. Middels o.a. het geven van catecheselessen en vieringen wil de school kinderen tot steun zijn bij het zoeken naar die levenshouding. We doen dit vanuit christelijk perspectief.

Frisse school
Op 5 november 2010 werd onze school officieel geopend als eerste frisse school van Noord-Brabant. Dat betekent dat wij:

  • Willen werken en leren in een duurzaam en gezond gebouw.
  • Rond dat gebouw een duurzame, gezonde, uitdagende, groene omgeving willen creëren.
  • En we willen een duurzame ontwikkeling, gezondheid en groen inpassen in het onderwijs!

Sinds 10 maart 2014 zitten we in één gebouw samen met basisschool OBS De Hoef-Hugo en kinderopvang Mikz

Over Leerrijk!

Sinds 1 januari 2005 maakt onze school deel uit van Leerrijk! Een stichting voor primair onderwijs in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.
Op dit moment wordt op zestien basisscholen en een speciale school voor basisonderwijs onderwijs gerealiseerd.

Leerrijk!
De naam van de stichting: Leer Rijk ! is tevens haar motto.
Zoals uit het logo blijkt moet de naam gelezen worden als een gebiedende wijs, een opdracht aan leerlingen en de binnen de stichting werkzame mensen: Leer rijk!
Hiermee maken we duidelijk hoe we de ontwikkeling van zowel de kinderen die onze scholen bezoeken als de voor hen werkende mensen graag zien. Het figuurtje in het logo maakt daarbij overduidelijk een stap voorwaarts!

 

Voor meer informatie:  www.leerrijk.nl

Algemene schoolvisie

We willen in ons onderwijs duurzaam leren tot stand brengen, waarbij we duurzaamheid zien in de betekenis van blijvend. Datgene wat je leert, heeft betekenis voor je, het wordt van jou en je raakt er daardoor bij betrokken. Keuzes die nu gemaakt worden, bepalen de toekomst en maken je hiervoor mede verantwoordelijk. We willen dit besef een vaste plaats in ons onderwijs geven.

Daarnaast zien we duurzaamheid in de betekenis van onderlinge verbondenheid. We maken allemaal deel ui van één samenhangend systeem. Door het bevorderen van samenhang en systeemdenken, leren we kinderen te kijken naar zowel het geheel als naar de onderlinge relaties.

In samenhang willen we duurzame resultaten tot stand brengen. Duurzame resultaten zijn de uitkomst van goede leerprocessen, zowel van kinderen als van volwassenen die deze leerprocessen en leeromgeving realiseren.

Kennis van je eigen motieven, kwaliteiten en deskundigheden helpt om verantwoorde keuzes te maken voor kwalitatief hoogwaardig en duurzaam onderwijs. Onderwijs van nu en onderwijs van en voor de toekomst. Dit willen we realiseren middels boeiend onderwijs. (zie mindmap volgende pagina)

Daarbij is ons motto:

Ontmoet,

ontdek,

ontwikkel, en beleef je eigen wereld

Lesmethoden

We streven naar een harmonische ontwikkeling van kinderen. Hierbij staat de school als veilige omgeving centraal. Op de Pieter Wijten mogen kinderen fouten maken en hebben we vertrouwen in de kwaliteiten van elke leerling. Op deze manier kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen en komen ze tot hun maximale leerresultaat.

Om zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen, werkt het team volgens de principes van het ‘handelingsgericht werken’. We bieden wat het kind nodig heeft, gebruikmakend van onze kennis van de bevorderende en belemmerende factoren en van de expertise van ouders. In elke groep wordt door groepsplannen per vak doelgericht gestuurd om resultaten te behalen.

Daarbij mag ons onderwijs echter geen saaie mechanische bezigheid worden. We zetten waar mogelijk werkvormen in uit ‘Boeiend Onderwijs’, een meerjaarlijks traject gestimuleerd vanuit Leerrijk!

In de kleutergroepen worden aspecten van ervaringsgericht en ontwikkelingsgericht onderwijs gerealiseerd.De interactie die hierdoor op gang komt tussen kinderen onderling en tussen kinderen en groepsleerkracht is uitermate belangrijk in de taal-denkontwikkeling. Om tot betekenisvol leren te komen zijn ervaringen van kleuters belangrijk. De groepsleerkracht begeleidt dit proces.Hij/zij creëert waar mogelijk betekenisvolle situaties.

In de groepen 3 t/m 8 is de leerinhoud geordend volgens een methodische leerlijn. De door onze school gekozen methodes sluiten aan bij de kerndoelen en bevatten recent ontwikkelde inzichten t.a.v. hedendaags onderwijs.Ook de culturele en expressieve vakken krijgen volop de aandacht. Duidelijke afspraken voor tekenen, handvaardigheid, textiele werkvorming, drama en muziek zorgen ervoor dat kinderen zowel product – als procesgericht bezig zijn bij deze creatieve onderdelen.

Creatieve oplossingen zoeken vinden wij erg belangrijk.Ook het culturele aspect krijgt aandacht. We laten ons hierbij ondersteunen door het BISK (Brabants Instituut Steunfunctie Kunstzinnige vorming).Zij organiseren voor veel Waalwijkse scholen passende voorstellingen en tentoonstellingen waar al onze groepen aan deelnemen. Een project of thema wordt regelmatig afgesloten met een weeksluiting waarin kinderen hun expressiviteit kunnen laten zien. Soms ondersteunen we ons onderwijs door excursies te organiseren bv. Kamp Vught, Loonse en Drunense Duinen, kinderboerderijen enz.

Fris en Duurzaam

Basisschool Pieter Wijten.............een frisse school!

klik HIER voor de presentatie van grioep 8 bij Desso.

provincie Noord Brabant: website Vibaexpo over het frisse scholen project.
provincie Noord Brabant: filmpje over frisse scholen
Brabants Dagblad: artikel bij opening van de school 5 november.
Filmpje youtube: proeflokaal frisse school
Projectboek: Samen gebouwd.
Astmafonds

Duurzaam

Duurzaam leren op basisschool Pieter Wijten

We willen in ons onderwijs duurzaam leren tot stand brengen, waarbij we

  1. duurzaamheid zien in de betekenis van blijvend. Datgene wat je leert, heeft betekenis voor je, het wordt van jou en je raakt er daardoor bij betrokken.
  2. We zien duurzaamheid in de betekenis van je verantwoordelijk voelen voor de samenleving van nu en die van morgen. Keuzes die nu gemaakt worden, bepalen de toekomst. We willen dit een vaste plaats in ons onderwijs geven.
  3. We zien duurzaamheid ook in de betekenis van onderlinge verbondenheid. Het besef dat we allemaal deel uit maken van één samenhangend systeem. Door het bevorderen van samenhang en systeemdenken, leren we kinderen te kijken naar zowel het geheel als naar de onderlinge relaties. 

In samenhang willen we duurzame resultaten tot stand brengen. Duurzame resultaten zijn de uitkomst van goede leerprocessen, zowel van kinderen als van volwassenen die deze leerprocessen en leeromgeving realiseren.

Kennis van je eigen motieven, kwaliteiten en deskundigheden helpt om verantwoorde keuzes te maken voor kwalitatief hoogwaardig en duurzaam onderwijs. Onderwijs van nu en onderwijs van en voor de toekomst.

Dit willen we realiseren middels boeiend onderwijs. ( zie mindmap onder) 

Daarbij is ons motto: Ontmoet, ontdek, ontwikkel en beleef je eigen wereld

PowerPoint presentatie: duurzaam onderwijs. Klik hier