• IMG_3293.jpg
  • IMG_8268_3.jpg
  • IMG_8522_2.jpg
  • IMG_8985.jpg

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Oudervereniging

Oudervereniging (OV)

De oudervereniging bestaat uit 14 leden. Dit zijn 13 mensen die minimaal één kind op de Pieter Wijten school hebben zitten en één leerkracht. Wij willen de kinderen een leuke schooltijd bezorgen met diverse activiteiten die de leerkrachten er niet allemaal bij kunnen doen. Denk aan de sinterklaas / kerst / nieuwjaarsborrel / carnaval etc.

Wij hebben als doel dat alle kinderen terug kijken op een leuke en gezellige basisschooltijd op de Pieter Wijten school ! Wij als OV gaan met de leerkrachten om tafel zitten en maken een plan om de kinderen een leuke activiteit te bezorgen. Ook houden wij rekening met wat de leerlingenraad van de school belangrijk vindt.

 

Tijdens het schooljaar vergaderen wij ongeveer vier keer per jaar. U kunt de data terugvinden in de schoolkalender. een keer per jaar is er een jaarvergadering, dan zijn alle ouders van harte uitgenodigd.

Francoise: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Laura: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Oudervereniging:

Francoise Dumoulin (voorzitter)
Laura Honcoop (voorzitter)
Rianne Mans (penningmeester)
Mariska Timmermans (secretaris)
Peggy van Aarle
Linda de Gouw
Chantal Oostrum
Wendy van Alphen
Martijn Sulsters
Maaike Beerens
Rosetta Parijs
Angelique Kivits
Danielle Ros

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR (Medezeggenschapsraad) is wat de ondernemersraad is voor een bedrijf. In de MR zijn ouders en personeel vertegenwoordigt. De MR praat over alles wat een school aangaat. Belangrijke besluiten die het bestuur wil nemen moeten worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR punten bespreekbaar maken bij het bestuur. Het bestuur heeft de plicht op deze punten te reageren binnen 3 maanden. De MR praat niet alleen mee maar geeft ook adviezen en beslist mee. Dit ligt wettelijk vast in twee vormen van recht: 1) Adviesrecht en 2) Instemmingsrecht.

1) Adviesrecht wil zeggen, dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Zo'n advies hoeft niet zondermeer overgenomen te worden door het bestuur. Voor een aantal besluiten, die onder het adviesrecht vallen, geldt dat de MR wèl instemmingsrecht heeft over de gevolgen van beslissingen, die het bestuur neemt (zeker als dit tegen het advies van de MR in zou gaan!).

2) Instemmingsrecht wil zeggen, dat besluiten waarop dit recht van toepassing is, door het bestuur niet genomen kunnen worden zonder instemming van de MR.
Stemt de MR niet in met het voorstel dan kan het bestuur twee dingen doen. In de eerste plaats kan het bestuur het besluit zo wijzigen dat de MR er wel mee kan instemmen. In de tweede plaats kan het bestuur het geschil voorleggen aan een geschillencommissie.

De MR kan alleen goed van deze rechten gebruikmaken als zij tijdig, voldoende en juiste informatie ontvangt. Ook dit is wettelijk geregeld via de Informatieplicht van het bestuur ten opzichte van de MR. Minimaal eenmaal per jaar moet het bestuur de MR informeren over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en de beleidsvoornemens voor het komende jaar. Dit informeren moet tijdig gebeuren, opdat de MR voldoende tijd heeft om zich te beraden, advies in te winnen en te overleggen.

De MR van de Pieter Wijten school vergadert zo'n 6 keer per jaar en bespreekt hier allerlei stukken, evalueert vergaderingen van de GMR (overkoepelende MR van Leerrijk), de OR en het bestuur. Ook staat het ouders vrij onderwerpen aan te dragen waarvan zij vinden dat deze besproken moeten worden. Deze kunnen aangeboden worden via e-mail of mondeling aan een van de leden of een personeelslid.

Met name de punten aangedragen door ouders zullen speciale aandacht krijgen. Verslag hiervan en van de overige besproken punten zullen gepubliceerd worden op de website onder het kopje MR Notulen.

De MR bestaat uit:

Medezeggenschapsraad (MR)

In onze MR zijn zowel ouders als leerkrachten vertegenwoordigd. Tijdens het schooljaar vergadert

de MR ongeveer 6 keer met elkaar. Het is aan de MR om met name de belangen van het kind, de ouders en de leerkrachten te behartigen. De MR geeft daartoe gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en/of de directie.

De vergaderingen zijn openbaar, zowel ouders als leerkrachten zijn van harte welkom. De data staan in de schoolkalender.

Samenstelling MR:

Oudergeleding

Jeroen van Helvoirt (voorzitter)

John Verhoofstad (lid oudergeleding)

Leerkrachtengeleding:

Renate Brekelmans (lid personeelsgeleding)

Noortje Maas (penningmeester)

Brabants VerkeersveiligheidsLabel

Welkom bij de BVL werkgroep

BVL staat voor Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Het BVL is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant. Deze biedt voor scholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alledag gerichte verkeerseducatie te geven.
Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.

Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk te maken. De BVL-werkgroep werkt samen met andere BVL-scholen, gemeente, politie, VVN en andere particuliere organisaties.

BVL-Commissieleden beoordelen en controleren de scholen. De BVL-commissie bestaat uit een voorzitter, auditors en/of aspirant-auditor(s). De rol van de commissie is om scholen, die deelnemen aan het BVL, op een aantal momenten te toetsen.
In april 2012 is het Label aan de Pieter Wijtenschool toegekend. Jaarlijks wordt er door de commissie getoetst op school of er nog voldaan wordt aan de eisen die worden gesteld. Wanneer dit het geval is behoudt de school het Label.

De BVL werkgroep van de Pieter Wijtenschool bestaat uit teamlid Renate Brekelmans en Amanda Lamers en momenteel twee verkeersouders t.w. Nicole Stans en Peggy van Aarle.
De BVL-werkgroep zet verkeersveiligheid hoog op de agenda, helpt bij de uitvoering van verkeersactiviteiten en vraagt aandacht voor verkeersveiligheid, zowel in de directe omgeving van de school als op de school-thuisroutes.

Verkeersactiviteiten op de Pieter Wijtenschool zijn onder andere:

- De actie: De scholen zijn weer begonnen
- Fietsverlichtingsactie i.s.m. met een fietsenmaker
- Fietscontrole van groep 7 voor het praktisch verkeersexamen
- Pleintje Verkeer
- Dode Hoekproject
- Verkeersprojectweek
- Streetwiseproject van de ANWB
- Skeeler-Clinic/step clinic

Verkeersafspraken rond de school

  • Parkeren mag alleen in de toegestane parkeervakken.

Hierdoor ontstaat er voor kinderen/ouders en vooral voor de brigadiers een beter overzicht op het doorgaande verkeer op de Eikenlaan. Wij verzoeken u dringend om deze afspraak te respecteren. Veiligheid voor alles!

In de toekomst is ons een zogenaamde kiss-and-ryde zône toegezegd. Zolang deze nog niet aanwezig is dient u te stoppen in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Worden uw kinderen door iemand anders opgehaald, wilt u hen dan ook op de hoogte brengen van deze parkeerafspraken.

  • Brigadiers.

Het is ook dit jaar weer gelukt om voldoende brigadiers te vinden om de veiligheid bij het oversteken te waarborgen. Wij zijn daar heel blij mee. In het overleg met alle BVL-scholen in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik komt steeds naar voren dat het vinden van vrijwilligers om te brigadieren een groot probleem is. Er zijn zelfs scholen waar er noodgedwongen is gestopt met brigadiers omdat de planning niet rond kwam. Het is iets om trots op te zijn dat dit bij de P.W. dus wel lukt!

Heeft u interesse om te brigadieren? neemt u dan contact op met Peggy van Aarle.

De brigadiers zijn namens de school volledig bevoegd om u aan te spreken op uw verkeersgedrag. Zij doen als vrijwilliger belangeloos zeer goed werk en hebben duidelijke instructies en regels waaraan zij zich moeten houden. Een aantal van die regels zijn:

- Men start een kwartier vóór de school begint met brigadieren.

- Het brigadieren stopt een kwartier nadat de school uit is.

- Kinderen die bij ons op school zitten dienen (met ouder of grootouder/-begeleider) te wachten totdat de brigadier het teken geeft om over te steken (dus niet zelfstandig oversteken: de brigadiers staan er niet voor niets).

- Wanneer de brigadier “over” zegt mag men oversteken.

- Kinderen die te laat naar school komen of te laat naar huis gaan lopen het risico zonder brigadiers over te moeten steken. Kan een leerling niet eerder naar huis dan helpt de leerkracht met oversteken.

Ook hierbij willen wij verzoeken deze regels ook door te geven aan andere personen die uw kinderen mogelijk naar school brengen en/of halen.

  • Fluoriserende hesjes:

Wanneer de kinderen tijdens activiteiten van school met de fiets of lopend aan het verkeer deelnemen, krijgen de kinderen fluoriserende hesjes aan van school.

  • Vervoer leerlingen:

Voor het vervoer van kinderen in de auto tijdens activiteiten van school, zoals excursies, schoolreisje e.d. verzoeken wij u om de autogordels te gebruiken. Wanneer u wilt dat uw kind in een autostoel/zitverhoger komt te zitten, geef deze dan mee aan de ouder waarmee uw kind meerijdt.

Graag bovenstaande afspraken na leven en doorgeven aan de oppas van uw kinderen!

 

De Wegwijzer

Een aantal keer per jaar verschijnt er de Wegwijzer.

Dat is een krantje met allerlei verkeersberichten en/of activiteiten.

Klik op onderstaand bestand om de Wegwijzer van schooljaar 2016-2017 te openen.