Missie & Visie

We vragen ons op basisschool Pieter Wijten voortdurend af hoe we kinderen kunnen voorbereiden op de toekomst zodat ze vaardig, aardig en waardig deel kunnen nemen aan een steeds veranderende samenleving. Een uitdagende opdracht die we graag aannemen.

Onze missie

Ontmoet, Ontdek, Ontwikkel en Beleef je eigen wereld 

Onze visie

Op onze basisschool is elk kind een belofte. We willen met ons onderwijs bereiken dat elk kind een plek krijgt in onze maatschappij, waarbij het bewust gebruik kan maken van zijn vaardigheden en talenten.

Aardig
Om onze visie werkelijkheid te laten worden, werken we vanuit een veilig pedagogisch klimaat. We besteden onze tijd aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid van iedere leerling. Dit doen we vanuit de gedachte dat respect voor jezelf en de ander zorgt voor welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid met de mensen en de wereld om ons heen. We willen elkaar ontmoeten om zo te bouwen aan duurzame relaties.

Vaardig
Ons didactisch aanbod past in deze tijd en anticipeert op de toekomst. We geven boeiend en resultaatgericht onderwijs. Hierbij gaan we uit van duidelijke (leer)doelen die aansluiten bij de talenten en mogelijkheden van uw kind. Vakken als rekenen, taal, spelling, lezen en woordenschat vormen de basis van ons onderwijs. We maken gebruik van  Snappet  om aan de gestelde leerdoelen te werken en leren ook van de actualiteit. Wereldoriëntatie wordt vormgegeven in thema’s. Binnen deze thema’s zoeken we naar samenhang in onderwijs om zo creativiteit, talenten en 21e-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, onderzoeken, informatieverwerking, kritisch denken en mediawijsheid bij kinderen te ontwikkelen.

Waardig
De betrokkenheid van school bij de maatschappij vinden we van betekenis voor de ontwikkeling van kinderen tot zelfbewuste wereldburgers. We willen dat kinderen verantwoordelijkheid nemen. Daarom delen we samen met onze leerlingen de verantwoordelijkheid voor hun (eigen) leerproces en hun gedrag. Daarnaast leren we ze om oog te hebben voor de wereld om ons heen en besef te ontwikkelen voor waarden en normen. Daartoe stellen we onze school open voor mensen die ons onderwijs verrijken, zoals een leesconsulent van de bibliotheek, de ANWB bij verkeerslessen en meer. Ook gaan we regelmatig buiten de poort ontdekken en beleven.

Ouders/verzorgers zien we als belangrijkste partners in opvoeding en onderwijs. Samen met u werken we aan persoonsvorming, talentontwikkeling, kennis en vaardigheden. Afstemming tussen ouders/verzorgers en school is noodzakelijk. Wij vragen van u dan ook een actieve, samenwerkende houding waarbij de ontwikkeling van uw kind centraal staat.

Tot slot
In onze visie hebben we onze kijk op onderwijs en ontwikkeling vastgelegd. De samenleving verandert echter continu en onderwijs verandert mee. Dit betekent dat we altijd alert blijven en ons onderwijs voortdurend met een open blik en kritische houding volgen en bijstellen. We staan open voor ideeën en willen graag samen met u gaan ontmoeten, ontdekken, beleven om duurzame ontwikkeling te realiseren. Zowel van onze school en ons onderwijs, als van uw kind(eren).